CE | COMPUTER ENGINEERING | SCIT | CRRU

CE | COMPUTER ENGINEERING | SCIT | CRRU


เพราะชอบเขียนโปรแกรม..ชอบสร้างหุ่นยนต์ และก็ชอบระบบต่างๆ..ของคอมพิวเตอร์ครับ เพราะ..สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น.. ได้เรียนทั้ง..ทางด้าน..ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์..ด้วยครับ สำหรับสาขา..วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก้จะได้เรียนอยู่..3 ด้าน หลักๆคือ.. 1.วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.การพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ สำหรับด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์นะครับ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์..วงจรไฟฟ้า ไมโครโปรเซสเซอร์..ไมโครคอนโทรลเลอร์.. ระบบสมองกลฝังตัว และระบบผู้เชี่ยวชาญครับ.. ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ.. ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ..การดูแลและพัฒนา..ระบบคอมพิวเตอร์.. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์..และการเขียนโปรแกรมเครือข่ายนะครับผม.. นอกจากนี้นะครับได้ฝึก Configuration กับอุปกรณ์จริง.. อย่างเช่น.. Router, Switch รวมถึงการติดตั้งระบบ Server และความปลอดภัยครับ.. ทางด้าน..การพัฒนาซอฟต์แวร์..นะครับ ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ.. การออกแบบระบบฐานข้อมูล..รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง.. การพัมนาเว็บโปรแกรมมิ่ง และการเขียนแอพพลิเคชั่น..บน Android และ iOS ด้านผลงานของนักศึกนะครับ.. ด้านผลงานของนักศึกษานะครับ..ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์..ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด มากมาย เช่น… การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น… การประชุมวิชาการ ECTI-CARD การประชุมวิชาการ ECTI-CON การประชุมวิชาการ AUCC และการประชุมวิชาการ..ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.. และนอกจากนี้นะครับ..ก็ได้มีการส่งนักศึกษา..เข้าร่วมสอบใบ Certificate ทางด้านเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ของ..บริษัท Cisco ..นะครับ และด้านหุ่นยนต์นะครับ..ก้ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับชาติ..และนานาชาติ..ในทุกๆปีนะครับ ยกตัวอย่าง..เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ในหัวข้อ ยุทธการจานร่อน ในปี 2016 และ..ในหัวข้อพลังงานบริสุทธิ์จุดประกายโลก..ในปี 2015… นะครับ ซึ่งได้รับรางวัลศิลปะยอดเยี่ยมมา..นะครับผม ในส่วนของระดับนานาชาตินะครับ.. ก็ได้มีการ..ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ROV.. ในประเทศอินโดนีเซียนะครับ.. ในหัวข้อ..หุ่นยนต์ปฏิบัติการใต้น้ำ… ซึ่งเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายนะครับ สำหรับน้องๆที่สนใจหุ่นยนต์นะครับ.. หรือการเขียนโปรแกรมนะครับ.. ก็สามารถเข้ามาเรียนที่..สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย..ได้นะครับ ฝากน้องๆที่เข้ามาเรียน..สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับ.. ถ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ… การเรียน…หรือว่า..ไม่เข้าใจอะไร ให้สอบถามรุ่นพี่. หรือ..อาจารย์..ในสาขาวิชาได้เลยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *