உங்கள் வயதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?Manual Age Calculation With English Subtitles #CM1974New

உங்கள் வயதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?Manual Age Calculation With English Subtitles #CM1974New


Hello friends, Today,if we go to write any exam,they ask your exact age to fill in the application form. We will see how to find it easily. First of all write in the title as year,month and date. In the first line, write the current date. In the second line, write your date of birth. Today’s date is 30-12-2018. My date of birth is 11-11-1979. We will see how to subtract this. This is normal subtraction.write date as 19, month as 01 and year as 39. So my age is 39 yrs 01 month and 19 days. So now we will see the next example. In this,I have changed both current date and date of birth. Let us assume,the current date is 21-02-2018. Date of birth is 30-12-1984. We will see how to subtract this. Now we have 21-30.we can’t subtract 30 from 21. So we have to borrow 1 from the month column. Whether 1 month is equal to 30 or 31 days. We have 2 in the month column.so the current month is February.previous month of February is January.january has 31 days. So add 31 days and 21 days. Now the total becomes 52 days. Now, subtract 30 from 52.so the result is 22 days. Next,go to the month column.we will see 1 and 12.we can’t subtract 12 from 1. So we have to borrow 1 from the year column. One year equal to 12 months. So plus 12 gives 13 months. So,13-12 gives 1. Next,in the year column,7-4=3. Now,we can’t subtract 8 from 1. So borrow 1.now,11- 8=3. Now the age is 33 yrs,1 month and 22 days. In the next example,I have changed the current date.The current date is 21-03-2018. Date of birth is 30-12-1984. Now the given month is March. Previous month of March is February. 2018 is not a leap year. So February has 28 days.so add 28 days.(Note:If the given year is a leap year,then February month has 29 days.) So 21 plus 28 gives 49. So 49 – 30 gives 19. 19 days. Next we have to borrow 1 from the year column.so , plus 12 gives 14. So, 14 – 12=2 months. Next,in the year column,7 – 4=3. Next, 11 – 8=3. So,Now the age is 33yrs ,02 months and 19 days. Using this method,we can easily calculate the exact age. If you like this video, please subscribe my channel and click the bell icon.Thank u.

22 thoughts to “உங்கள் வயதைக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?Manual Age Calculation With English Subtitles #CM1974New”

  1. Pls bro yen age enaku theriyala sollunga current date 6.06.2019 date or birth 25.06.2002 konjam fast ah yarache sollunga

  2. Sir apa leap year la o e day kuda varrum la atha plus panna venama.
    1984 – 2018 vara 9 leap year iruku apa 9 days kudum la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *